Liga: 4. Bundesliga A

Saison IV: Bearpong Oberberg II – SEALIONS Ostfriesland

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 9,
!teamA!: !Bearpong Oberberg II!,
!teamB!: !SEALIONS Ostfriesland!,
!lineupA!: !2,T. Hölzel;8,P. Podeschwa;3,B. Pöhlmann;14,J. Blum ♀;5,B. Hansen;4,M. Ringsdorf;1,R. Riemann;17,L. Meiers ♀!,
!lineupB!: !1,Jann Eicko Sanders;13,Martin Janssen;4,Rainer Ommen;11,Kerstin Caspers ♀;5,Florian Debelts;12,Imke Meyer ♀;8,Arno Janssen;15,Rena Meyer ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !R. Riemann!,
!hitsA!: !26!,
!shotsA!: !108!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMMHHHMMMMMMHMMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHMHHMHMMHHMMMMMMMMHMMHH!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMHMMMMMMMMMMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMHMMMMMMMMMMMHMHMHHHHMMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHMMHHMMMMHMMHHHHMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHHHHMMMMMHMHMMHHMMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMMMHMMMMMMMMHMMMHHMMMMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MMHHMMMHMMHHMHMMHMMMMMMHMHMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !39!,
!shotsB!: !111!,
!nameB!: !Jann Eicko Sanders!,
!numberB!: !1!,
!date!: !21.05.2022 19.15!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !T. Hölzel!,
!hitsA!: !34!,
!shotsA!: !100!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMMMHHMMMHHHMMMMMMHHMMHMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMMHMMMHMHMMHMMMMMMMHHHHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHHMHMMMHHMHHMHMM!,
!shotStringB!: !MHHMMHHHHHMMHMMMMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMHMMMMMHMMMMMMMHMMMHHM!,
!shotStringB!: !MMHMMMMHMMMHHMMHHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHHMMMMMHHMHMHMMMMMHM!,
!shotStringB!: !MMMHHMHHMHHMMMHMHMMMHMH!
}
],
!hitsB!: !39!,
!shotsB!: !96!,
!nameB!: !Rainer Ommen!,
!numberB!: !4!,
!date!: !21.05.2022 16.00!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !B. Pöhlmann!,
!hitsA!: !34!,
!shotsA!: !122!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHMHMHHMMMHMMHMMMMMHHMMMHMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMHHMMMMMHMMMMMMMHMMHHMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMHHMMMMMMHMMMMHMHHMMMMMHMMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MHMMMHMHMMMMHHHMMMHMMMMMMHMMMHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMHHMHMMMMHHMMMHM!,
!shotStringB!: !MMMMHHMMMMHHHMHHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHHMMMHMHMMMHMMMMMMMMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHMMMHHHMHHMMMHMMMMMMMMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !39!,
!shotsB!: !124!,
!nameB!: !Florian Debelts!,
!numberB!: !5!,
!date!: !21.05.2022 18.00!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !M. Ringsdorf!,
!hitsA!: !48!,
!shotsA!: !138!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMMHMMMHMHMHMHMMMMMMMMMHMMM!,
!shotStringB!: !HMMMMHMHMHMHMMHMHMHMMMMMMMHMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMHMHHMMHMHMMHMHMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHHMHMMMMHMHMMMMHMHMHHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !HMMHHMMHMHMHMHMMMMMMMMMHMHHHHMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMHMHMHHHHMMMMMMHHMHMMHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !MHHHHHMMMHMMHHMHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMMHMMHMMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMHMHMMMMMMHMMHHMMHMMMHHMM!,
!shotStringB!: !MHMHHHHMMMHMMMHMHMMMMMMMHMMH!
}
],
!hitsB!: !44!,
!shotsB!: !137!,
!nameB!: !Arno Janssen!,
!numberB!: !8!,
!date!: !20.05.2022 17.00!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !B. Hansen!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !67!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHHMMMHHHMMMHMMHMMMHH!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMMMMMHHMMHMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMHHMMHHHHMMMHMHMMMMHMMMH!,
!shotStringB!: !HMMMHMMHMHHHMMHMMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHMHMMHMMHMHMHHMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHHMHMMHMMMMMMMMHHHHM!
}
],
!hitsB!: !23!,
!shotsB!: !69!,
!nameB!: !Kerstin Caspers ♀!,
!numberB!: !11!,
!date!: !21.05.2022 20.30!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !P. Podeschwa!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !103!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMMMMHMHMHMHMMMMHMHMMMHMMHMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMHHMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMMMMMMHMMMMMHMMMMHHMHMMMHHMMMMMMMMMHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMMHMHMHHMMMMMMMMMHHMHMMMMMMMMHMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHMMMHMMHMMMMMHMMMHMHMHHH!,
!shotStringB!: !MMHMMMHHMMMMHMMMMMMMHMMMMM!
}
],
!hitsB!: !19!,
!shotsB!: !106!,
!nameB!: !Imke Meyer ♀!,
!numberB!: !12!,
!date!: !22.05.2022 17.00!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !14!,
!nameA!: !J. Blum ♀!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !165!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHMMMHMMHHMMMMMHMMMMHMMMMMMMHHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHHHMMMMMMMMMMMHHMMMHMMMMMMMMHMHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMMMMHMHHMMMHMHMMHMMMMMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MHHMMMHMMMHHMMMMMMHMMMHHMHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMMMHMMMHMMMMMMMMMMHMMMHMHMHMHMMMMMHH!,
!shotStringB!: !MHHMHMHMMMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMHMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHMMMHHMMMMHMMMMMMMHMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMMMMMHMMMH!,
!shotStringB!: !MHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHM!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !169!,
!nameB!: !Martin Janssen!,
!numberB!: !13!,
!date!: !19.05.2022 21.30!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !17!,
!nameA!: !L. Meiers ♀!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !109!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHMMHMMHMHMHMHMMMMMMMHMHMMMMMMMMMMMMMMMHMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMHMMMHMMMMHHMMMHHMMMHMHMHMMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHHMHMMMMMMHMHMMMMMHMMMMMHMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMHMMHMHHMMHMMMMMMHMMMMMMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHMMHMMMMMHMMHHMMHMHMHMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !HHMHMMMMHMMMMMMMMMMHMMMMMMMHMMMHM!
}
],
!hitsB!: !24!,
!shotsB!: !114!,
!nameB!: !Rena Meyer ♀!,
!numberB!: !15!,
!date!: !19.05.2022 20.30!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !T. Hölzel!,
!nameA2!: !P. Podeschwa!,
!hitsA1!: !15!,
!shotsA1!: !48!,
!hitsA2!: !15!,
!shotsA2!: !47!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mmMmMmMhMmMmMhMmMmMmMmHmHhHHmMmHhH!,
!shotStringB!: !hMmMmMmMmMmMhHMmMmMmMmMmMmHmMmHmHHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hHHmMmHmMmMhMhMhHHmMh!,
!shotStringB!: !HmHmMmHmMmMHmHmMhMmHhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !hmHmMmHmMmMmMhMmMmMmMhMmMhMmMhHMmMmMhMmH!,
!shotStringB!: !hMmMhMmMmHmHhMhMmHmMmHmMmMmHmMmMMmMmMmMm!
}
],
!hitsB1!: !16!,
!shotsB1!: !50!,
!hitsB2!: !8!,
!shotsB2!: !47!,
!nameB1!: !Rainer Ommen!,
!nameB2!: !Kerstin Caspers ♀!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !21.05.2022 22.00!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !R. Riemann!,
!nameA2!: !L. Meiers ♀!,
!hitsA1!: !16!,
!shotsA1!: !60!,
!hitsA2!: !16!,
!shotsA2!: !57!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hMmmMMhMmHhHMmMmmMmMmMmMmMmMMmMmmMmHhHHmMmMmH!,
!shotStringB!: !mMMhmMmHmMmMmHmMhMhMmMmMmMmHmMMhmMmHmMmMmMm!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMhMMmHhHhMhMMmMmMmmMmMmMhHm!,
!shotStringB!: !mhMhHMmMmMmMmHhMmMhMmMhMhHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HhMhHMhHMmMhMmMmMhMmMmHMm!,
!shotStringB!: !hHMmMmMhMmMmHhMmHhMmHhH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmMHhHmMhHmMmmMmMm!,
!shotStringB!: !mhMhHHhHMhHMmHmMmMmH!
}
],
!hitsB1!: !19!,
!shotsB1!: !58!,
!hitsB2!: !19!,
!shotsB2!: !55!,
!nameB1!: !Jann Eicko Sanders!,
!nameB2!: !Martin Janssen!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !21.05.2022 19.45!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !M. Ringsdorf!,
!nameA2!: !B. Hansen!,
!hitsA1!: !15!,
!shotsA1!: !44!,
!hitsA2!: !18!,
!shotsA2!: !46!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HhHHMmmHHmhMMhmMhMMmh!,
!shotStringB!: !mHmMmMHhHHmHmMhHmMmMmHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MmhMmMHmHmMhMmHhmhMmMMmmMMhmHMmmMmMmMH!,
!shotStringB!: !MMhHmMmHmmMmMmMMmHhMMmmMmHmHMhMmmMmMMmM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !mHhhMmhHmMhhMhMHmmMMmhMmMhMmHmH!,
!shotStringB!: !hMMmmMhMhMhHMhHMmHmMmHHmMMhMmMmM!
}
],
!hitsB1!: !17!,
!shotsB1!: !51!,
!hitsB2!: !11!,
!shotsB2!: !43!,
!nameB1!: !Florian Debelts!,
!nameB2!: !Imke Meyer ♀!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !21.05.2022 18.30!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !B. Pöhlmann!,
!nameA2!: !J. Blum ♀!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !58!,
!hitsA2!: !13!,
!shotsA2!: !66!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmHmHhMmMmMmHmMmHhHmmMmMhMhMmMmM!,
!shotStringB!: !mHmHmMhHMmMmMmMmHmHhMmHmHmMMmmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hMmHmMmHmMmMmHmHhMmMhMmHhMh!,
!shotStringB!: !hhMhHmmMmMmMhMmMhMmMMmmMmMmMM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mmMmMhHmmHhHmmHmMhMmMmMm!,
!shotStringB!: !hHMhHmhHMmHmHmMhMmMMmMmMh!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmHmMmMmMmMmHmMmMmMmMhHmmHmMmHMmMmMmmHm!,
!shotStringB!: !mmMmHmMmMhMhHMmHhMmMmMmMmHhMmMmMmMhMmMMh!
}
],
!hitsB1!: !18!,
!shotsB1!: !63!,
!hitsB2!: !18!,
!shotsB2!: !62!,
!nameB1!: !Arno Janssen!,
!nameB2!: !Rena Meyer ♀!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !19.05.2022 21.00!
}
]
}

Saison IV: Mighty Ducks BeerBaller IV – RS Beerfighters

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 9,
!teamA!: !Mighty Ducks BeerBaller IV!,
!teamB!: !RS Beerfighters!,
!lineupA!: !1,Felix Klöpper;2,Lukas Spielkamp;3,Denis Cohaus;4,Patrick Hartmann;6,Mats Voß;7,Marvin Schumacher;12,Caroline Bejnar ♀;13,Paula Klöpper ♀!,
!lineupB!: !1,Arne S.;15,Jessica L. ♀;2,Swen D.;10,Domenic H.;13,Jacqueline M. ♀;12,Marie V. ♀;4,Kai H.;5,Tim L.!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Felix Klöpper!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !49!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHMMHHHMMMHMHHMH!,
!shotStringB!: !HMHMMMHHHHMHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HMHHHMHHMHHHMH!,
!shotStringB!: !HMHMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHMMHHHHMMHMHHMHH!,
!shotStringB!: !HHMMHHMHMMMHMHHMM!
}
],
!hitsB!: !19!,
!shotsB!: !47!,
!nameB!: !Arne S.!,
!numberB!: !1!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Lukas Spielkamp!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !43!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHMHHHHMHMHHH!,
!shotStringB!: !MHHMMHMMHHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHHMMHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !MMMHMHHHMHMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHHHHMMMHMHHMMMHH!,
!shotStringB!: !MMMHHMMMMHHMHHMM!
}
],
!hitsB!: !19!,
!shotsB!: !42!,
!nameB!: !Swen D.!,
!numberB!: !2!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Denis Cohaus!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !54!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HHMMMMHMMHHHHMHMMHMH!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMMMMMMHMMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHHHMHMHMMMHHH!,
!shotStringB!: !HMMHHMMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMHHHHMMHHHMH!,
!shotStringB!: !MMMMMHMHMHMHMHMHHHM!
}
],
!hitsB!: !17!,
!shotsB!: !52!,
!nameB!: !Kai H.!,
!numberB!: !4!,
!date!: !21.05.2022 16.00!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Patrick Hartmann!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !78!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MMMMMHHHMMMMHHMHHMMMHHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMHMMMMMMMMMHMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHMMMHMMHHHMMHMMMMMMHMH!,
!shotStringB!: !HMMMMMMHMMHMMMMMHHHMMMMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MMMMMHHMMMMHHHMMHHHMHMMH!,
!shotStringB!: !MMHHMMMMMMMHMHMMHMMMMM!
}
],
!hitsB!: !19!,
!shotsB!: !73!,
!nameB!: !Tim L.!,
!numberB!: !5!,
!date!: !21.05.2022 16.00!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Mats Voß!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !66!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHMMMMHMMHHHMMMMHHMMMMHMMMMMMHH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMHHMMMMMMHHMHMMMMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHHHHHMHMHMHH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMMMHHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHHMHMMMHMMMHMHMMHMHH!,
!shotStringB!: !MHMMMMHMMMMHMMMHHMHMM!
}
],
!hitsB!: !15!,
!shotsB!: !63!,
!nameB!: !Domenic H.!,
!numberB!: !10!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Marvin Schumacher!,
!hitsA!: !43!,
!shotsA!: !150!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMMMMMMMHMMMMMMHMMMHMMHHMHMMHMH!,
!shotStringB!: !MHMMHMHMMMMMMMMHHHMMMMMMMMMMMMMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHMMHMHHHHMMMMMMMHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHMMHHMMMMMHHMMMMMMHMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHHHHMHHMHHMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHHHHMMMMMMHMMHMHMHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMMHMHMHMMMMHMMMHHMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMMHMHHMHHMMMMMMMMHMHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMMMMMHMMMMMHHHMMMMMHMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMHMHMHMMHMMMMMMMHMMMHMMHMMMMMHMHH!
}
],
!hitsB!: !46!,
!shotsB!: !150!,
!nameB!: !Marie V. ♀!,
!numberB!: !12!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !12!,
!nameA!: !Caroline Bejnar ♀!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !87!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MMHMHHMMMMMHMHMHMHMMHMHMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMMMMHMMHHMMHMMMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HMMMHHMHHMMHMMHMMMHMMMHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHHHMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMHMMMHMMMMHHHMHMMMHMHMH!,
!shotStringB!: !HHHMMHMMMMMMMMMMMMMMHMHMMMMHMM!
}
],
!hitsB!: !18!,
!shotsB!: !87!,
!nameB!: !Jacqueline M. ♀!,
!numberB!: !13!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !13!,
!nameA!: !Paula Klöpper ♀!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !84!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHMMHMHMMMHMHMMHMHMHH!,
!shotStringB!: !MMHMMMMMHHMMMHMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHHHMHMMMMMMHMHMMMMHH!,
!shotStringB!: !HHMMMMHMMMHHHMHMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MMHMMHMMHMMHMMHMHMMMMMHMHMMMHHMMMMMHHMMH!,
!shotStringB!: !MMHMHMMMMMMHHMHMMHHMMMMHMHMMHMMMMHHMMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !25!,
!shotsB!: !88!,
!nameB!: !Jessica L. ♀!,
!numberB!: !15!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Felix Klöpper!,
!nameA2!: !Lukas Spielkamp!,
!hitsA1!: !14!,
!shotsA1!: !20!,
!hitsA2!: !16!,
!shotsA2!: !26!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !hHmHhhHmMhHmmMmMhH!,
!shotStringB!: !mHmMmMHhmMmMmHmMhm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HhhHhhHmHmmHMmH!,
!shotStringB!: !hmMmMhMmMmMHmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hHhmHhhMhMhhH!,
!shotStringB!: !MhhHMmHhMmMHm!
}
],
!hitsB1!: !7!,
!shotsB1!: !22!,
!hitsB2!: !7!,
!shotsB2!: !23!,
!nameB1!: !Swen D.!,
!nameB2!: !Domenic H.!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !4!,
!nameA1!: !Denis Cohaus!,
!nameA2!: !Patrick Hartmann!,
!hitsA1!: !17!,
!shotsA1!: !31!,
!hitsA2!: !13!,
!shotsA2!: !25!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HMmHmhHHhMhHHh!,
!shotStringB!: !HmmMMmhMHmhMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HmHmhMhHMhHMmHMmmMhMmH!,
!shotStringB!: !HMmmMMhHhhmMMhmHmHHmmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HmHhMmMMhMhmHMmhHHMh!,
!shotStringB!: !mMMhmHMhmMHmhHMHhmMmhM!
}
],
!hitsB1!: !11!,
!shotsB1!: !29!,
!hitsB2!: !11!,
!shotsB2!: !28!,
!nameB1!: !Kai H.!,
!nameB2!: !Tim L.!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !4!,
!date!: !21.05.2022 16.00!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Mats Voß!,
!nameA2!: !Marvin Schumacher!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !60!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !56!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmMmMmMmMhHMmMMmMhmHmMmMmHMmMhmMhHMM!,
!shotStringB!: !mMhHHMmmHhHMmMmMmMMmmMhMhMmMmMmMmHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MhHhHmHmHMmHmhMmMmHmMmMmMMh!,
!shotStringB!: !hhHMmMmMmMMmmHhMmMmMhHmmHmMm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hmHmMmMMhmMmHmMmHmHMhm!,
!shotStringB!: !hMhHMhHmhMmMhMmMmMmHHmh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmHhHMMhmMmHmMmHmMmHhMmMmMMmMm!,
!shotStringB!: !hmMmMmHmMhHhhMmMmMHmmHhMmMmMmH!
}
],
!hitsB1!: !18!,
!shotsB1!: !56!,
!hitsB2!: !20!,
!shotsB2!: !60!,
!nameB1!: !Arne S.!,
!nameB2!: !Jessica L. ♀!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !7!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Caroline Bejnar ♀!,
!nameA2!: !Paula Klöpper ♀!,
!hitsA1!: !29!,
!shotsA1!: !93!,
!hitsA2!: !26!,
!shotsA2!: !102!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !hmMMmHmMhMmhMhMmMHmmMhHmHh!,
!shotStringB!: !MmHhMHhmMmMmMmMmmMmHmMmHMmHm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMhMmMmMmMHmMmmMmHHmmMHmmMmMmHmMMmmMmHm!,
!shotStringB!: !mHmhMmHMmMhHmhMMmMmMmMmmMMhHmMhmMMmMmh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmHmHMmmHMmmMmHhMmMMmhHHMmmMMmmHmMmMmMm!,
!shotStringB!: !HmMhMmMmhHHmMmMHmHhMmMMmmHMmMmMmMmmMMmH!
},
{
!scoreA!: !19!,
!scoreB!: !18!,
!shotStringA!: !hMmMmHhMmHmMmMHhmMmmMmMMmmMMmhHmMmmMMhhmMmMHmMhmMhhMmMMmmMMmhHMhHmh!,
!shotStringB!: !hMmMhHmMmMmhMHmMmMmmMMhMmMhMmHhmMmMmmMHHmHmMmMmHHmMmMmmHmMMmHHhMMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mHmmHhMmHhMhMhMmMmMmHmHh!,
!shotStringB!: !HhMHhmHmMmMmMmHmMmmMHmMmMmM!
}
],
!hitsB1!: !32!,
!shotsB1!: !102!,
!hitsB2!: !20!,
!shotsB2!: !97!,
!nameB1!: !Marie V. ♀!,
!nameB2!: !Jacqueline M. ♀!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !22.05.2022 15.30!
}
]
}

Saison IV: BeerBaller – PSG Mayence II

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 9,
!teamA!: !BeerBaller!,
!teamB!: !PSG Mayence II!,
!lineupA!: !2,Rico Börner;7,Simon Engel;4,Jonathan Blanke;6,Michael Kohnen;5,Pascal Beck;16,Angelina Petzold ♀;9,Felix Beck;12,Sophie Högl ♀!,
!lineupB!: !1,Daniel K.;11,Dennis D.;2,Niclas G.;17,Emily K. ♀;7,Luca J.;12,Christian H.;3,Nico K.;19,Anna B. ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Rico Börner!,
!hitsA!: !25!,
!shotsA!: !58!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMMMMMHMMMHMHHHM!,
!shotStringB!: !MHMHMHHHMMHHHHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHHHHHHHHMMMMMHMHHMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHMHHHMHMMHMHMHHH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMMMMMHMHHMMMM!,
!shotStringB!: !HMHMHMHHHMHHMMMHH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !56!,
!nameB!: !Daniel K.!,
!numberB!: !1!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Jonathan Blanke!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !53!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHMMHMHHMHMHMMHHH!,
!shotStringB!: !MMMHMHMHHMMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHHMHMHMHMHMHMH!,
!shotStringB!: !HMMMMHHHMHMHHMHMM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHHMHMHHHHMHHHHH!,
!shotStringB!: !HMMMHMHHMHMMMHHHHHM!
}
],
!hitsB!: !24!,
!shotsB!: !53!,
!nameB!: !Niclas G.!,
!numberB!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Pascal Beck!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !69!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHMHHHMMHMHMHMH!,
!shotStringB!: !HHMHHMMMMHMMHHMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHHMMMHMMHMMHMHMMMMMMMHMHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMMMHMMMHMHMMMHHMMMMHMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMHHMMMMMHHHHMMMMMHHH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMMHHMMMMMMHMHHHM!
}
],
!hitsB!: !23!,
!shotsB!: !72!,
!nameB!: !Nico K.!,
!numberB!: !3!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Michael Kohnen!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !84!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMHHMHMMHMHHHM!,
!shotStringB!: !MHHHMHHHMMHMHMHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMMMMMHMMHMHMMMHM!,
!shotStringB!: !MHMMMMHHHHHHMHHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MHHMMMMMHMHMHHHMHMMHMMHMMHMMMMMMMHH!,
!shotStringB!: !MHMMMHHMMHMHMMHHHHMMHMHMHMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMHMHHMMMM!,
!shotStringB!: !MHHMHMHHHHHMMHH!
}
],
!hitsB!: !42!,
!shotsB!: !88!,
!nameB!: !Luca J.!,
!numberB!: !7!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Simon Engel!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !153!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMMMHMMHMHHMMHMMMMHMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMMHMMHMHMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMHMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMMHHMMHMHMHMHHHMMH!,
!shotStringB!: !HMHMMHMMMHMHHMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMMMHMMMMMMHMMHMHMHMHMHMMMMMMMMMMMMMMMHMMH!,
!shotStringB!: !MHMHHMMMMMHMMMMHMHMMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMHMMMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHMHMMMHMMMMMHMMMMMMMMHMMMMMMMHHMMMHH!,
!shotStringB!: !HMHMMMMMHMMMMHHMMHHMHMMHMMMMMMMMMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !36!,
!shotsB!: !156!,
!nameB!: !Dennis D.!,
!numberB!: !11!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Felix Beck!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !59!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MMMMMMHMMHHMMMMMHMMHHHHHH!,
!shotStringB!: !HMMMMMMHHMHMMMMMMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHMMHHHMHMHMHMMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMMHMMMHMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHMHHHMMHMHHHMH!,
!shotStringB!: !MMMMHMHMHMMHHHHM!
}
],
!hitsB!: !18!,
!shotsB!: !57!,
!nameB!: !Christian H.!,
!numberB!: !12!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !12!,
!nameA!: !Sophie Högl ♀!,
!hitsA!: !35!,
!shotsA!: !138!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMMMHHMHMMHMMMMMMHHMMMMHMHMH!,
!shotStringB!: !MHHMMHMMMMHMHMMMMMHMMMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMHHMHHMMHMHHMMMMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMHMHHHMHMMMHMMMMMMHMMHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMMHMMMHHHMMMMHMMHMMMMMMMMMHMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMHMHMHMMMMMMMHHHMMHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMHMHMMMHMMHMMMMHMMMHMMMMMMMMMMMMMMHMMM!,
!shotStringB!: !MMMMMHMMMHMMMMMMMMMHMMHMHHMHMMHMMMHMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !37!,
!shotsB!: !134!,
!nameB!: !Emily K. ♀!,
!numberB!: !17!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !16!,
!nameA!: !Angelina Petzold ♀!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !111!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHMMMMHHMMMMMMMMHMMMMMMMHMMMMMMHHMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMMHMHMMHHMHHMMMMMHMMMMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HHHMMMMHHMMMHHMHMMMMMHHMHHMMM!,
!shotStringB!: !MHMHHMMHHHHMMMHMMMHHMHMMHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMMMHMHHHMHMMMHMM!,
!shotStringB!: !HMHMHHHHHMMHMMMMMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMMHHMHHHHMMMMMMHMMM!,
!shotStringB!: !MMMHHHMHHMMMMHMMHMMMMHMHH!
}
],
!hitsB!: !42!,
!shotsB!: !107!,
!nameB!: !Anna B. ♀!,
!numberB!: !19!,
!date!: !!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Rico Börner!,
!nameA2!: !Simon Engel!,
!hitsA1!: !13!,
!shotsA1!: !32!,
!hitsA2!: !17!,
!shotsA2!: !37!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hhMhHhmMhHhmMmMhMmMMmh!,
!shotStringB!: !mHmMhMhHMhMmHmMHmmHMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hHHmMhHmhHhMhmMmMmMMmMmmMmH!,
!shotStringB!: !MmMhHHMmHhMmHHmmMmHMmMmMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hhMmHmMmHmHhHHmMMhmH!,
!shotStringB!: !mHhHHmHmHHmmMmHMmMmM!
}
],
!hitsB1!: !18!,
!shotsB1!: !38!,
!hitsB2!: !6!,
!shotsB2!: !30!,
!nameB1!: !Daniel K.!,
!nameB2!: !Dennis D.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !4!,
!nameA1!: !Jonathan Blanke!,
!nameA2!: !Michael Kohnen!,
!hitsA1!: !22!,
!shotsA1!: !40!,
!hitsA2!: !8!,
!shotsA2!: !32!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMhMhmMMmMhMmHhHHhHH!,
!shotStringB!: !hHHmHmHmMhHHmMmMhMMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HmHmhMHmHmmMHmMmHmHmHmMmMmH!,
!shotStringB!: !hmMmMhMmMmMmMHmMmmHmHmHmMmHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHmMmMhHmMmMmHmHhMMmHmHmH!,
!shotStringB!: !mMhMhMmHmMmMmHhMhMHmmMmHM!
}
],
!hitsB1!: !15!,
!shotsB1!: !39!,
!hitsB2!: !9!,
!shotsB2!: !35!,
!nameB1!: !Niclas G.!,
!nameB2!: !Emily K. ♀!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Pascal Beck!,
!nameA2!: !Angelina Petzold ♀!,
!hitsA1!: !16!,
!shotsA1!: !33!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !29!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !mMhmMMhHmHhMHmMmMmMmHhMhMH!,
!shotStringB!: !mMhMmHmMmHmMmMmHmHmHmMmMHhHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhMHhhHmMmMmHmMhmHH!,
!shotStringB!: !MmHmHhHHmMhMmHmHmMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !mhMMhHmHhHHhMmMhH!,
!shotStringB!: !hHHmMmHmMhMmHmMm!
}
],
!hitsB1!: !17!,
!shotsB1!: !32!,
!hitsB2!: !6!,
!shotsB2!: !31!,
!nameB1!: !Luca J.!,
!nameB2!: !Christian H.!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !6!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Felix Beck!,
!nameA2!: !Sophie Högl ♀!,
!hitsA1!: !17!,
!shotsA1!: !45!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !40!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHhHMmHhmMmmMMhmMHm!,
!shotStringB!: !MmhMhMhHhhHhHmMmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhMmHHmMmhMMhHhMmMmMHmMmMh!,
!shotStringB!: !mmHhMmMHmmMmHmMMhhMMmMmhHm!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhMMhmHMmHmMmHmM!,
!shotStringB!: !HmMhhHMhMmMHmHhhH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmHhMHmMmMhMmhMHmMmMhHm!,
!shotStringB!: !MmHhHMmHmMmMMmmHMhHhmMmhH!
}
],
!hitsB1!: !19!,
!shotsB1!: !42!,
!hitsB2!: !19!,
!shotsB2!: !43!,
!nameB1!: !Nico K.!,
!nameB2!: !Anna B. ♀!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !!
}
]
}

Saison IV: 1. BPC Stuttgart II – Reisegruppe Neckarsulm

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 9,
!teamA!: !1. BPC Stuttgart II!,
!teamB!: !Reisegruppe Neckarsulm!,
!lineupA!: !1,Jonas Fischer;3,Dejan G.;2,Savas Kotzampougiouk;7,Martin Owczarek;5,Steven Bahumi;18,Sandra S. ♀;6,Gianluca T.;17,Carina S. ♀!,
!lineupB!: !1,Jonas W.;3,Stefan T.;2,Marvin K.;5,Moses R.;4,Tobias C.;12,Tobias W.;7,Kasia S. ♀;9,Janine W. ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Jonas Fischer!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !50!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MHMMMHMHHHHMMHMHHH!,
!shotStringB!: !HMHHMMMMMHMMMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHHMHMHHHHMMMHMMHH!,
!shotStringB!: !HHMMHHMMHMHMHMMMMHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHMMMMHH!,
!shotStringB!: !MHMMHHMMMMHHMM!
}
],
!hitsB!: !19!,
!shotsB!: !53!,
!nameB!: !Jonas W.!,
!numberB!: !1!,
!date!: !22.05.2022 19.00!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Savas Kotzampougiouk!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !84!,
!games!: [
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMHMHMMHHMMMMMMHMHHMHMMMMMHHHMMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMMMHHMMHMMMMMHMHHMMMMMHHMHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMMHHHMHHMMMMMHHMMMMMHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMHMMMMMMMMHMMMMHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHHMMHMHHMHMHHMMH!,
!shotStringB!: !MMMHHMHMMMHHMMMHM!
}
],
!hitsB!: !22!,
!shotsB!: !81!,
!nameB!: !Marvin K.!,
!numberB!: !2!,
!date!: !20.05.2022 20.30!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Dejan G.!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !80!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMMMHHHMHHMMMMHHMMMMMMHMH!,
!shotStringB!: !HHMHHMHMMMMMMMMMMHMMMMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHHMMHMHHHMMHHMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMHHMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMHHMMMMMHMHHMM!,
!shotStringB!: !HMHHMHMMMMHHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !MMMHHMMHHHHMHHMHHHMHH!,
!shotStringB!: !MHHMHMMMHHHMMHHHMMMHMMHM!
}
],
!hitsB!: !34!,
!shotsB!: !85!,
!nameB!: !Stefan T.!,
!numberB!: !3!,
!date!: !22.05.2022 18.00!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Steven Bahumi!,
!hitsA!: !21!,
!shotsA!: !60!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMMHMMMMHHMMHHHHHMM!,
!shotStringB!: !MHMHHMHMHHMHMMHMMHMH!
},
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMMHMHMMMHMMM!,
!shotStringB!: !MMHMMMHHHHMMHHHHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHMMMHMHMMMHHMHMMMM!,
!shotStringB!: !HHHMMHMMHHMHHMMMHMMMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !59!,
!nameB!: !Tobias C.!,
!numberB!: !4!,
!date!: !20.05.2022 20.00!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Gianluca T.!,
!hitsA!: !29!,
!shotsA!: !59!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHHHHHHMMHMHMMH!,
!shotStringB!: !HMMMMHHHMMHHHMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMMHMMHHHMMMM!,
!shotStringB!: !HHHMHMHHMMHHHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHHMMMM!,
!shotStringB!: !MMHHHHMHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMMMHHHMHHMMMHM!,
!shotStringB!: !HMHMHHMHMHHHHMH!
}
],
!hitsB!: !37!,
!shotsB!: !61!,
!nameB!: !Moses R.!,
!numberB!: !5!,
!date!: !20.05.2022 20.15!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Martin Owczarek!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !61!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHMMHMHHMMHMHMHHMMH!,
!shotStringB!: !HMMMMMMHMHMMMHMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMMMMMHMHHHHMHHMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMMHHHMMHHMMMHMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMMMHHHMHHHMMHMMMMHH!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMMHMHMMMHMMHM!
}
],
!hitsB!: !20!,
!shotsB!: !61!,
!nameB!: !Kasia S. ♀!,
!numberB!: !7!,
!date!: !20.05.2022 18.00!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !17!,
!nameA!: !Carina S. ♀!,
!hitsA!: !40!,
!shotsA!: !116!,
!games!: [
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !MMHMMMMHMMHHMMMMHMMMMMHHMMHHHMHMMMMHMH!,
!shotStringB!: !HHMMMHMMHHMMMMMHMHMMHMMMMMMHHMMMMMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMHMHMMMMMMHMMMHMMMHMHMHMMH!,
!shotStringB!: !HHMHHHMMMMMHMMMMMMMMMMMHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHMMMHMHMMMMMMMMMMHMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MMHHHHHMMMMHMMMMMMMMMMMHMMHHMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMHMMMMMHHHMHHHMMMHMMH!,
!shotStringB!: !MMHMHMMHMMHMHMMMHHMM!
}
],
!hitsB!: !36!,
!shotsB!: !120!,
!nameB!: !Janine W. ♀!,
!numberB!: !9!,
!date!: !20.05.2022 19.15!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !18!,
!nameA!: !Sandra S. ♀!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !Tobias W.!,
!numberB!: !12!,
!date!: !20.05.2022 21.15!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !3!,
!nameA1!: !Jonas Fischer!,
!nameA2!: !Dejan G.!,
!hitsA1!: !27!,
!shotsA1!: !51!,
!hitsA2!: !24!,
!shotsA2!: !51!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HhMHhmhHHMmhHH!,
!shotStringB!: !HhhHmHmMmHhHM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMHhmhMHmhMHmmMMmhMMhMmm!,
!shotStringB!: !MMhHmMhMmMmhMhHMhHMmMMmHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !hmMHhhMmhHHHhh!,
!shotStringB!: !HhmHmMmMhMhM!
},
{
!scoreA!: !15!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !hHMHhmhHMHmmHMhmMHHmmMHmhMhMmhM!,
!shotStringB!: !hHhmMhHmMhMhMmhHHMmHmMmHhhMmMHh!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmhMHmhHHHmHmmHMmM!,
!shotStringB!: !MmMhHhmMhMhHhmHmMhh!
}
],
!hitsB1!: !21!,
!shotsB1!: !50!,
!hitsB2!: !28!,
!shotsB2!: !50!,
!nameB1!: !Jonas W.!,
!nameB2!: !Stefan T.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !3!,
!date!: !22.05.2022 18.30!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Savas Kotzampougiouk!,
!nameA2!: !Martin Owczarek!,
!hitsA1!: !16!,
!shotsA1!: !28!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !27!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hHhmHmMhMmHmhHHH!,
!shotStringB!: !MhMhMhMmMhMhMhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hHMhMhHHhMMhMmMhmMMmmH!,
!shotStringB!: !mMmMhMhMmMmMmMmHhhMhm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HHmHhhHhmMmhMmHmH!,
!shotStringB!: !HhhmHHmMhmMmMmHM!
}
],
!hitsB1!: !5!,
!shotsB1!: !25!,
!hitsB2!: !14!,
!shotsB2!: !27!,
!nameB1!: !Marvin K.!,
!nameB2!: !Moses R.!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !20.05.2022 21.00!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Steven Bahumi!,
!nameA2!: !Sandra S. ♀!,
!hitsA1!: !31!,
!shotsA1!: !52!,
!hitsA2!: !11!,
!shotsA2!: !43!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHhHHhMHmMmmMhMMmmHHh!,
!shotStringB!: !MmhHMhHHmHMmhMmMhMmHmM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmmMhHMHmmHHhHMmHm!,
!shotStringB!: !MmHhMHmhMHmhHMhHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !mHmMmmHHhHmMHmmMMhMmHmHmH!,
!shotStringB!: !hMmMhMHmmHmHmMmMhHMmMhMmMm!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhMhMmMmHm!,
!shotStringB!: !HhHHhMhHMhHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMmmHHmHhHHmmMHmHmmMH!,
!shotStringB!: !hMmMmMhMmHHhMmHHmmMhMM!
}
],
!hitsB1!: !24!,
!shotsB1!: !54!,
!hitsB2!: !21!,
!shotsB2!: !45!,
!nameB1!: !Tobias C.!,
!nameB2!: !Tobias W.!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !20.05.2022 20.45!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Gianluca T.!,
!nameA2!: !Carina S. ♀!,
!hitsA1!: !26!,
!shotsA1!: !57!,
!hitsA2!: !12!,
!shotsA2!: !51!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHmHmHmhMhMMhHmmMMmmMMhMmMh!,
!shotStringB!: !mHmMmMhMmHmHMmhMMmmMhMmMmMm!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HhHHmHhMmMmMMmmMMmHmMmMmmHmMm!,
!shotStringB!: !hmMhMmMmHmMmHmHhHMmHmMmMmHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHmMmHmHmMhhHMmMmMhMMmMmmMMmhMMmH!,
!shotStringB!: !hHMmMmHmMmMmMmHhHMmMmHmMhMmMmMmMhMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !2!,
!shotStringA!: !HmHmmHMmmHHmHmmHhHH!,
!shotStringB!: !mmMmMhMmMmMmMmHmMm!
}
],
!hitsB1!: !15!,
!shotsB1!: !52!,
!hitsB2!: !12!,
!shotsB2!: !55!,
!nameB1!: !Kasia S. ♀!,
!nameB2!: !Janine W. ♀!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !20.05.2022 19.00!
}
]
}

Saison IV: Westwood Redcups – 1. BPC Köln II

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 9,
!teamA!: !Westwood Redcups!,
!teamB!: !1. BPC Köln II!,
!lineupA!: !1,Yannick Gläßer;2,Konstantinos Papa;4,Cedrik Schuy;9,Kim Lingg ♀;5,Friederike Roßbach ♀;8,Lorenz Hecht;7,Erik Theobald;10,Jan-Lukas Lenz!,
!lineupB!: !1,Nicolas S.;2,Dennis A.;4,Luis R.;12,Sarah F. ♀;6,Philippe C.;9,Kristupas N.;7,Fabian G.;13,Denise C. ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Yannick Gläßer!,
!hitsA!: !19!,
!shotsA!: !48!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMHHMHMMHHMMMM!,
!shotStringB!: !HHHMHHMMMHMHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHMHMHMMMHHMMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHHMMMMMHHHMHH!
},
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHHMMMMMHHM!,
!shotStringB!: !HMHHHHHMHMHMHH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !48!,
!nameB!: !Nicolas S.!,
!numberB!: !1!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Konstantinos Papa!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !40!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHMMHHMHMHMMHHHH!,
!shotStringB!: !HHMMMMHMHMMMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHHHHMHHMHHH!,
!shotStringB!: !HMHMMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHHMHHHHHHH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMHM!
}
],
!hitsB!: !14!,
!shotsB!: !34!,
!nameB!: !Dennis A.!,
!numberB!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Cedrik Schuy!,
!hitsA!: !17!,
!shotsA!: !43!,
!games!: [
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMHMHMMHM!,
!shotStringB!: !HHHHHHHHMMHMMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHHHMHMHMHMM!,
!shotStringB!: !HHHMHHMMHHHMHMMH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMMMMMMMMHHHM!,
!shotStringB!: !HHHHMMHHMMHHHMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !45!,
!nameB!: !Luis R.!,
!numberB!: !4!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Friederike Roßbach ♀!,
!hitsA!: !25!,
!shotsA!: !61!,
!games!: [
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMHMMMHMMM!,
!shotStringB!: !HMHHMHHHHMMHHH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMMHHHMMMMHMHHMMMHHHMHMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHHHMMMHMHMHMMHMHMHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMHHMHMMHHMMMHHMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMHMMMMHMHMMMMMHHMHHMMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !62!,
!nameB!: !Philippe C.!,
!numberB!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !7u219216!,
!nameA!: !Laura Ressmann ♀!,
!hitsA!: !12!,
!shotsA!: !79!,
!games!: [
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMMMMMMMMMMHMMMMM!,
!shotStringB!: !MHMHMMHMMHHMHHMMHHMMH!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMMMMMMMHMHMMMMMMMMHMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMHMMMMMHMMMHHMMHMHHMHMHMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMMMHMMHMMMMMMMHMMMMMHHM!,
!shotStringB!: !MMHMHHHMMMHMMMHHMHMMHMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !78!,
!nameB!: !Fabian G.!,
!numberB!: !7!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Lorenz Hecht!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !108!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMHMHHMMMMMMMMMMMMHHMMMHHHHM!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMMHMHHMMMMMMMHMHMMMMHHH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !MMMHMMHHMHMHMMHMMMMHMMMMHMMHMHHMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMMHMHMHHMMMHMMMMHMMMMHHMHMHMMMMMHM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMHMMMHMHMHMMMM!,
!shotStringB!: !MMHHMMMHMMMHHMHMHHMHH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMHMMMMMMHMHMMHM!,
!shotStringB!: !MMHHMMHHHMHMHHMMHH!
}
],
!hitsB!: !42!,
!shotsB!: !110!,
!nameB!: !Kristupas N.!,
!numberB!: !9!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Kim Lingg ♀!,
!hitsA!: !43!,
!shotsA!: !150!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHMMMHHMMMMHMMMMMMMMMHMHHMHMMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHHHMMMHMMHMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMHHMMMHMHMMHMMMMHMMMMMMMHHMHMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHMMHHMMMHHMMMHHMMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMMMHMHHHMMMMHHMMMM!,
!shotStringB!: !MHMHMMMMHMHHHMMHMMHMHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHMMHMHMHHHMMMHMMHMMH!,
!shotStringB!: !HMHHMMHHMHHMMMMMMHMHM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMMMMMHMMMMMHMMHHHMM!,
!shotStringB!: !MHHMHMHMHMHHMHMMMMHMMH!
}
],
!hitsB!: !47!,
!shotsB!: !150!,
!nameB!: !Sarah F. ♀!,
!numberB!: !12!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !10!,
!nameA!: !Jan-Lukas Lenz!,
!hitsA!: !27!,
!shotsA!: !95!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHMMMMMMHHMHMMMMMMMMMHHMM!,
!shotStringB!: !HMMHMHHHHMMHHMMMMMMHMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMMHHMMMMHHMMHMMMMMMMMMMHMMMHHMMHHMMMMHM!,
!shotStringB!: !MMMMMMMMHMHMMMMMMHMMHHMMMMMHHHMMHHMMMHHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMMMMMHMHHMHMMMHMMMMHMHM!,
!shotStringB!: !MHMHMHMMMMMHMMHMMHMHMHMMMMHH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !94!,
!nameB!: !Denise C. ♀!,
!numberB!: !13!,
!date!: !!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Yannick Gläßer!,
!nameA2!: !Konstantinos Papa!,
!hitsA1!: !19!,
!shotsA1!: !60!,
!hitsA2!: !34!,
!shotsA2!: !62!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hHmMhMhMmHmHmHhhMmH!,
!shotStringB!: !mMmHmHmHmMmMmHmHmHm!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HhhMmHmMhHmMhMhMhMmmHMhMhMm!,
!shotStringB!: !hmMmHmMmHmHmMmMhHHmMhHHhHMmH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHmMhMhhMMmMhMhMmMhMmM!,
!shotStringB!: !mMmHmHmMhHMmMmHhMmHhMhH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HhhHmHhmHmHmmMMhMh!,
!shotStringB!: !mhMmMhMhHMhHHmMmMm!
},
{
!scoreA!: !14!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !MMhMhMhMmhHhMhHmMmMmMhhHmMmMmHhMmMhM!,
!shotStringB!: !mHhMmMmMhMmMhHHmHmMhHMhmHmMmMhHmHmMhH!
}
],
!hitsB1!: !33!,
!shotsB1!: !64!,
!hitsB2!: !19!,
!shotsB2!: !61!,
!nameB1!: !Nicolas S.!,
!nameB2!: !Dennis A.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Cedrik Schuy!,
!nameA2!: !Kim Lingg ♀!,
!hitsA1!: !15!,
!shotsA1!: !35!,
!hitsA2!: !10!,
!shotsA2!: !31!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMmMmHhMMhMmHhHMhMhMmMmHm!,
!shotStringB!: !hMmHmMMhHmHhHmHhMMmmMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmHmMhMmHmHhHMmMhHm!,
!shotStringB!: !MmHHmhHHhMHhMMmHmH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mhHMmHmHMhHmMmMmMmmMHm!,
!shotStringB!: !mHmHHmHmmHMhHmmHMmHh!
}
],
!hitsB1!: !21!,
!shotsB1!: !33!,
!hitsB2!: !9!,
!shotsB2!: !27!,
!nameB1!: !Luis R.!,
!nameB2!: !Sarah F. ♀!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Friederike Roßbach ♀!,
!nameA2!: !Lorenz Hecht!,
!hitsA1!: !16!,
!shotsA1!: !44!,
!hitsA2!: !16!,
!shotsA2!: !42!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMmHhMMhMmhMMhHmHmMhH!,
!shotStringB!: !mHmHMhMhMmMmmMHmHmHmhM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhHhmHmMmMmhMmMmHm!,
!shotStringB!: !HMhMmHhMHhmMhMmMmhHH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !hhHmhMMmMmMmMmMmHhHhHmHMmMmHhM!,
!shotStringB!: !HmMmMmmMMhHhmHmhHHHmHhMHmMh!
},
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhHmMmMhmMMmMmmHM!,
!shotStringB!: !MMmHhmHmHhHHmmMHmhH!
}
],
!hitsB1!: !25!,
!shotsB1!: !46!,
!hitsB2!: !16!,
!shotsB2!: !42!,
!nameB1!: !Philippe C.!,
!nameB2!: !Kristupas N.!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Laura Ressmann ♀!,
!nameA2!: !Jan-Lukas Lenz!,
!hitsA1!: !5!,
!shotsA1!: !32!,
!hitsA2!: !11!,
!shotsA2!: !38!,
!games!: [
{
!scoreA!: !2!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMhmMMhmMMmmMMmmMm!,
!shotStringB!: !HhhhHMMmHmMhmMHmMhH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhhMmHmMmMMmmMMmhHmMmmMMhhM!,
!shotStringB!: !MMmhMmHmMHmHhhMhmHMmMmhMMh!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHhmmHMhmMHmmMMhMmMmmMMmm!,
!shotStringB!: !HmhHHhMHmMmMhHmMmHmmMmMh!
}
],
!hitsB1!: !15!,
!shotsB1!: !35!,
!hitsB2!: !15!,
!shotsB2!: !34!,
!nameB1!: !Fabian G.!,
!nameB2!: !Denise C. ♀!,
!numberB1!: !5!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !!
}
]
}

Saison IV: 1. BPC Köln II – Bearpong Oberberg II

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 8,
!teamA!: !1. BPC Köln II!,
!teamB!: !Bearpong Oberberg II!,
!lineupA!: !1,Nicolas S.;2,Dennis A.;3,Magnus R.;9,Kristupas N.;6,Philippe C.;7,Fabian G.;12,Sarah F. ♀;13,Denise C. ♀!,
!lineupB!: !1,R. Riemann;5,B. Hansen;2,T. Hölzel;11,K. Emmerich;3,B. Pöhlmann;14,J. Blum ♀;4,M. Ringsdorf;17,L. Meiers ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Nicolas S.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !37!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMMHHHHMMMMHHHHH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMMHHMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !2!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHMHH!,
!shotStringB!: !MHMMMHMM!
},
{
!scoreA!: !*10!,
!scoreB!: !1!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHHH!,
!shotStringB!: !MMHMMMM!
}
],
!hitsB!: !9!,
!shotsB!: !31!,
!nameB!: !R. Riemann!,
!numberB!: !1!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Dennis A.!,
!hitsA!: !42!,
!shotsA!: !98!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMHMHHMHMMHMMMMHMHMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHHMMHHMHMMHMMHMHMMH!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMMHMMHHHMHHMMHMHMMHHMH!,
!shotStringB!: !HMHHHMMHMHMMMHHMHMMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMMMMMHMHHHMHMMMHMMHMMHMMH!,
!shotStringB!: !HHMMHHHMMMHHHMMMHMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHHHMHMHHHHMMHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMHMHMHMMHMHHMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !36!,
!shotsB!: !97!,
!nameB!: !T. Hölzel!,
!numberB!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Magnus R.!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !B. Pöhlmann!,
!numberB!: !3!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Philippe C.!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !M. Ringsdorf!,
!numberB!: !4!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Fabian G.!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !B. Hansen!,
!numberB!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Kristupas N.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !62!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMMMMHHMMMHHMHHMMHHMMMHH!,
!shotStringB!: !HMMHHHMMHMMHHMMHMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !HMHHMMMHMMHHHMHMHH!,
!shotStringB!: !HMHMMMMMHMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHHMMMHHMHHMMMMHH!,
!shotStringB!: !MMHHMHHHMMHHMMMMMHMM!
}
],
!hitsB!: !20!,
!shotsB!: !61!,
!nameB!: !D. Engelberth!,
!numberB!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !12!,
!nameA!: !Sarah F. ♀!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !J. Blum ♀!,
!numberB!: !14!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !13!,
!nameA!: !Denise C. ♀!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !L. Meiers ♀!,
!numberB!: !17!,
!date!: !!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Nicolas S.!,
!nameA2!: !Dennis A.!,
!hitsA1!: !17!,
!shotsA1!: !32!,
!hitsA2!: !13!,
!shotsA2!: !28!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !hmMmHmHmMmMhHMmMhMhMhHMmH!,
!shotStringB!: !hMhMmMhMmMmMmMmMmHmMmMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mMhHMmMmHhMmHhHMhHMmH!,
!shotStringB!: !MmHMhMhMhHmMhMhMmm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !2!,
!shotStringA!: !hhHMmHhHHmHmHh!,
!shotStringB!: !HmmMmMmMMmhMM!
}
],
!hitsB1!: !4!,
!shotsB1!: !27!,
!hitsB2!: !9!,
!shotsB2!: !27!,
!nameB1!: !R. Riemann!,
!nameB2!: !B. Hansen!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Magnus R.!,
!nameA2!: !Kristupas N.!,
!hitsA1!: !15!,
!shotsA1!: !37!,
!hitsA2!: !15!,
!shotsA2!: !40!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHmHmMmmHmHmMHhmmHMhmMmMh!,
!shotStringB!: !MmMhMhHmMmMhMhMhHhMMmHmMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HmHmMhhMHmhMmMMhmHHmmMmMmMMh!,
!shotStringB!: !HHhHMmMmMmMhMmMmMmMmMmMmMmMmM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !hmHMmHhMHhmmMMhmMMmhMMhh!,
!shotStringB!: !HmMhHhHMmMmMmHmMmMmHmHmHm!
}
],
!hitsB1!: !13!,
!shotsB1!: !43!,
!hitsB2!: !10!,
!shotsB2!: !37!,
!nameB1!: !T. Hölzel!,
!nameB2!: !D. Engelberth!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Philippe C.!,
!nameA2!: !Fabian G.!,
!hitsA1!: !!,
!shotsA1!: !!,
!hitsA2!: !!,
!shotsA2!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB1!: !!,
!shotsB1!: !!,
!hitsB2!: !!,
!shotsB2!: !!,
!nameB1!: !B. Pöhlmann!,
!nameB2!: !J. Blum ♀!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !7!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Sarah F. ♀!,
!nameA2!: !Denise C. ♀!,
!hitsA1!: !!,
!shotsA1!: !!,
!hitsA2!: !!,
!shotsA2!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB1!: !!,
!shotsB1!: !!,
!hitsB2!: !!,
!shotsB2!: !!,
!nameB1!: !M. Ringsdorf!,
!nameB2!: !L. Meiers ♀!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !!
}
]
}

Saison IV: SEALIONS Ostfriesland – Mighty Ducks BeerBaller IV

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 8,
!teamA!: !SEALIONS Ostfriesland!,
!teamB!: !Mighty Ducks BeerBaller IV!,
!lineupA!: !1,Jann Eicko Sanders;16,Sabine Classen ♀;3,Christian Kruse;5,Florian Debelts;14,Daniel Van Hülsen;10,Dennis Van Hülsen;8,Arno Janssen;15,Rena Meyer ♀!,
!lineupB!: !1,Felix Klöpper;2,Lukas Spielkamp;3,Denis Cohaus;10,Ron Krüger;5,Kevin Bittner;11,Joschka Homann;13,Paula Klöpper ♀;15,Isabell Köberle ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Jann Eicko Sanders!,
!hitsA!: !41!,
!shotsA!: !85!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHHHHHHMHMMMH!,
!shotStringB!: !HHHMHMHHMHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHHMHMMMHMHM!,
!shotStringB!: !HMMHHMHHHHHMMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MMHHHMHHHHHHMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !HHMHMMHHHMMMMHMMMMM!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMHMHMMMMMHMMMMHM!,
!shotStringB!: !MHMHHMHMHMMMHHHMMMMMHMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMHHMMHMMHHHM!,
!shotStringB!: !HHMHHHHHHMMMMHMH!
}
],
!hitsB!: !46!,
!shotsB!: !88!,
!nameB!: !Felix Klöpper!,
!numberB!: !1!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Christian Kruse!,
!hitsA!: !6!,
!shotsA!: !42!,
!games!: [
{
!scoreA!: !1!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMHHHHHMHHH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMHMMHHHMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MHMMMMHHMHMHHHMMMMHMHH!
},
{
!scoreA!: !0!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMHHHHHMMHHH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !49!,
!nameB!: !Lukas Spielkamp!,
!numberB!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Florian Debelts!,
!hitsA!: !41!,
!shotsA!: !93!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHHMHMMHMMHMHMMHHMH!,
!shotStringB!: !HHMMMHMMMMMMMMMMMHHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMMMMMHHMMHMHMMMMHMHHHMH!,
!shotStringB!: !MHHHMMMMMMMMMMMMHHMMMHMHMM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHMMHMMHMMMMHHHMHMHMHMMMHHMM!,
!shotStringB!: !MHHHMMHHHMMMHMHMMMMHMMMMMMHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHHHMHMHMMHMHMMMMHMH!,
!shotStringB!: !MHMHMHMHHHHMMMMMMHMMM!
}
],
!hitsB!: !34!,
!shotsB!: !99!,
!nameB!: !Denis Cohaus!,
!numberB!: !3!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Arno Janssen!,
!hitsA!: !38!,
!shotsA!: !98!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMHMMMHHHMHMMHMHMHMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMMMHMHMHMHHHHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMHMMMMMMHHMMMHHMMHHMM!,
!shotStringB!: !MHMMMMMMHMMMHMMHMHHHHHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHMMHMMHHHHHHH!,
!shotStringB!: !MHMMHMMMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHMMHMMHMMMHHMMMMHMMMMMMHHHHMMM!,
!shotStringB!: !MHMHHMMMMHHHMMHMMMHMMMMMHMMHHHMH!
}
],
!hitsB!: !36!,
!shotsB!: !94!,
!nameB!: !Kevin Bittner!,
!numberB!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !10!,
!nameA!: !Dennis Van Hülsen!,
!hitsA!: !47!,
!shotsA!: !138!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHMHHHHMMMMHMMMMMHMMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMHHMMMMHMHMMMMHMHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHMMMMMMMHMMHHHMMMMHHMMMHMMMMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMMHHMMMMMMMMMMMMMHMMHHMHHMMHMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMMHMMMMMHHMHMHMMHMHMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMHHHHHHMMMMHMHMMMHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMHMHMMHMMHMMHMMHMMMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHMMMMHMHMHMMHMMMHHMHMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHHMMHHHHMMMHHMMHH!,
!shotStringB!: !HMHHHHMMMMMMMMHMMHM!
}
],
!hitsB!: !45!,
!shotsB!: !143!,
!nameB!: !Ron Krüger!,
!numberB!: !10!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !14!,
!nameA!: !Daniel Van Hülsen!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !105!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HMHMMMMHMHHMMMMMMMMMMMMMMMMHMMHMMMMMHHH!,
!shotStringB!: !HMHMHHHMMHMHHMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHMMHHMMMMMMHHHMMMMMHMMMMHMMMMMMMHMMH!,
!shotStringB!: !MMHMHHMHMMHMMMMMMMMMMMMHMMMMMHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMHMMHMHMMHMMMMMMHMMMHMMMHMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMHHMHMMMHHHMMMMMMMMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !24!,
!shotsB!: !106!,
!nameB!: !Joschka Homann!,
!numberB!: !11!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !15!,
!nameA!: !Rena Meyer ♀!,
!hitsA!: !!,
!shotsA!: !!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !!,
!shotStringB!: !!
}
],
!hitsB!: !!,
!shotsB!: !!,
!nameB!: !Paula Klöpper ♀!,
!numberB!: !13!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !16!,
!nameA!: !Sabine Classen ♀!,
!hitsA!: !29!,
!shotsA!: !149!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHMMMMMHMMMHHMHMMMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMHMMMMMMMHMHHMMMMHMMMMMMMMMMMMHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMMMHMMMHMMHMMMMHMMMMHMMMMMHHMMMHM!,
!shotStringB!: !HMHHMMMHMMMMMMMMMMHHMHMMMMMHMHMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHHMMMHHHMMMMMHMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMHMMMMHHMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMHMMMHMMHMHMHMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMMHMMHHMMMMHMHMMMMMMMMMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !143!,
!nameB!: !Isabell Köberle ♀!,
!numberB!: !15!,
!date!: !!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !3!,
!nameA1!: !Christian Kruse!,
!nameA2!: !Florian Debelts!,
!hitsA1!: !9!,
!shotsA1!: !19!,
!hitsA2!: !5!,
!shotsA2!: !18!,
!games!: [
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHmHmMmMmMmHmM!,
!shotStringB!: !mMHhhMhHmHhmMhhH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMmHhHHmMhMm!,
!shotStringB!: !HHhhHhhMhmHMh!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMhHmHmHhhM!,
!shotStringB!: !HhhhHMMhHhmhH!
}
],
!hitsB1!: !12!,
!shotsB1!: !19!,
!hitsB2!: !18!,
!shotsB2!: !23!,
!nameB1!: !Felix Klöpper!,
!nameB2!: !Lukas Spielkamp!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Jann Eicko Sanders!,
!nameA2!: !Sabine Classen ♀!,
!hitsA1!: !25!,
!shotsA1!: !60!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !60!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hmMmHhMhMmHmMmMhHMmHmMmMm!,
!shotStringB!: !mMmHmHmMMMhMmHmMHmhMmHhHH!
},
{
!scoreA!: !19!,
!scoreB!: !18!,
!shotStringA!: !mMmHmMhMmMmHmMhMhHHmHmHMmmHhMmMmHmHhMhMmMHmHmHMmmH!,
!shotStringB!: !mmHmMmHMmHmmMhMhMmMmHmmhHMHhhMMmmMHhmMmHhHmHhMmMMmmM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mmMmMHhMMhMmmMmMmHhMmHmMmMm!,
!shotStringB!: !hHMmMmHmHmHhMmMmHMmmMhHmMmH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHHmHmMmMmHmHmMmMm!,
!shotStringB!: !hmHmMhMmMhHMhHHmHh!
}
],
!hitsB1!: !29!,
!shotsB1!: !62!,
!hitsB2!: !19!,
!shotsB2!: !60!,
!nameB1!: !Denis Cohaus!,
!nameB2!: !Ron Krüger!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Arno Janssen!,
!nameA2!: !Rena Meyer ♀!,
!hitsA1!: !16!,
!shotsA1!: !34!,
!hitsA2!: !14!,
!shotsA2!: !28!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MHhHHhmMmhHMmMhMMmMmHmH!,
!shotStringB!: !mMmMhHMmHMmHmhMhMhMmMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !mHhHMHmhMhHMmHhMMmMh!,
!shotStringB!: !HhHMhMmHmMmMmMmMmMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hmMhMmMhHmHhMHhMmHH!,
!shotStringB!: !MmMmMmMhMmMmHhhhHMm!
}
],
!hitsB1!: !8!,
!shotsB1!: !31!,
!hitsB2!: !10!,
!shotsB2!: !29!,
!nameB1!: !Kevin Bittner!,
!nameB2!: !Joschka Homann!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !5!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Dennis Van Hülsen!,
!nameA2!: !Daniel Van Hülsen!,
!hitsA1!: !20!,
!shotsA1!: !81!,
!hitsA2!: !18!,
!shotsA2!: !77!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHhmMmMmMmMhMmMmMhMmMhMmMhMmMmMmHmMmMhHh!,
!shotStringB!: !mMhMhMmHhMmMmHmMmMmMmMmHmHmMhMmMmMmMmMm!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HmMmHmHmMmMhHmMmMmHhmHhHMmMmMhMmMmM!,
!shotStringB!: !MmHmHmHhMhMhMhHMmMmMhMhmHmMmMmHh!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMhHmMmmMMmMmMmHhMMmMhHhmMmMhMmMmMmMmmMMmMmM!,
!shotStringB!: !mMmHmMmMmMmHmMmMmMmMmMmMhHMmMmHmHmMmHmHhMh!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MmHmHmHmMmMhmMMmMmMmMmHmHmHmMmMmMmMhMmM!,
!shotStringB!: !mmMmMmMMmMhmMHmmMHhmHmMmMmMhHmMmHmMmMhmH!
}
],
!hitsB1!: !23!,
!shotsB1!: !75!,
!hitsB2!: !18!,
!shotsB2!: !78!,
!nameB1!: !Paula Klöpper ♀!,
!nameB2!: !Isabell Köberle ♀!,
!numberB1!: !7!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !!
}
]
}

Saison IV: RS Beerfighters – BeerBaller

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 8,
!teamA!: !RS Beerfighters!,
!teamB!: !BeerBaller!,
!lineupA!: !1,Arne S.;4,Kai H.;2,Swen D.;5,Tim L.;3,Patrick S.;14,Melanie N. ♀;7,Tim B.;13,Jacqueline M. ♀!,
!lineupB!: !1,Flo Falcke;2,Rico Börner;4,Jonathan Blanke;6,Michael Kohnen;5,Pascal Beck;16,Angelina Petzold ♀;9,Felix Beck;12,Sophie Högl ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Arne S.!,
!hitsA!: !39!,
!shotsA!: !86!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHHMMHHHHMMMMMHMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMHHHMHMHMMMMMHMHMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMMHMMMMMHMM!,
!shotStringB!: !HHMHHMMHHHHHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMHMMHHMHHMHHMH!,
!shotStringB!: !HMHMHMHMHHMHMMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMHHMHMHHMMMHHHH!,
!shotStringB!: !MMMMMHHMMMMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMHHHMHHMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHHMHHHHMMH!
}
],
!hitsB!: !44!,
!shotsB!: !86!,
!nameB!: !Flo Falcke!,
!numberB!: !1!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Swen D.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !85!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMHMMMMMMMHHMMMMHMHHMHMHMH!,
!shotStringB!: !MHHHMMMHMMHHMHMMMMHMMMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHMMHMMMMMMMMMMMHMMMHHMMMHMMHHH!,
!shotStringB!: !HMMMMMMMMMMMMHMMMMHHMMHMHHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHHMMMHHHMHMHMMMHHMMH!,
!shotStringB!: !MHMHHMMMHMMMHMMMHMM!
}
],
!hitsB!: !22!,
!shotsB!: !85!,
!nameB!: !Rico Börner!,
!numberB!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Patrick S.!,
!hitsA!: !40!,
!shotsA!: !83!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMHMHMMMHMMHHHM!,
!shotStringB!: !MMHHMMHHHHMMHMHHMH!
},
{
!scoreA!: !14!,
!scoreB!: !16!,
!shotStringA!: !MMHHHMMMHMHHMMMHHHHHMHMMMMHMMMHM!,
!shotStringB!: !HMMMHHMHHHMHHMMMHMHMHHMMMHHHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHHHHMMHMHMHHHH!,
!shotStringB!: !MMMMMHMMHMHHHHHHM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMHHHHHMMMMMHMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHMHMHMHMHHMH!
}
],
!hitsB!: !44!,
!shotsB!: !81!,
!nameB!: !Jonathan Blanke!,
!numberB!: !4!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Kai H.!,
!hitsA!: !34!,
!shotsA!: !85!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHMMHMMMMMHHMMHHHMHHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHHMMHHHMHMMHMHMMMMHMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMHMHMMMHHMHMHM!,
!shotStringB!: !HMMHHMMMMHHHHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMHMHMMHMMHHMHMHM!,
!shotStringB!: !HMHHMMHHHMMHMHMMMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMHHHHMMHHMMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHMMHHMHMMMHMHHMHMH!
}
],
!hitsB!: !39!,
!shotsB!: !84!,
!nameB!: !Pascal Beck!,
!numberB!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Tim L.!,
!hitsA!: !32!,
!shotsA!: !92!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HHMHHHHMHMHMHH!,
!shotStringB!: !HMMMMMMMMMHMHM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMMMMMMHMMMMMHMHMHMM!,
!shotStringB!: !MMHMHHHHMMMHMMMHHMMMMHMH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMMMHHHMMHHHMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHMHMMHMMHHMMHMMHMHHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMHMMHMMHHHMMMHMMHMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMHMMMMHHHMHMMHMMMHMMMHMMMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !90!,
!nameB!: !Michael Kohnen!,
!numberB!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Tim B.!,
!hitsA!: !19!,
!shotsA!: !88!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMHHHMHHMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMHMMHMMMHHMMHMMMMMHMMMMMHMHMHMH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMMMMMMMMMMHMMHHMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMHMHMHHMMMHMHMMMMMMHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMHMHHMHMHMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHHMHMMHMMMMMMHHMMHHMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !86!,
!nameB!: !Felix Beck!,
!numberB!: !9!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !13→15!,
!nameA!: !Jessica L. ♀!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !86!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHMMHMHHHMMMMMHHMMMMMHHMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMHMMMMMMMMMHMMMMMMMHHHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMMMHHMHMMMHMHMMMHMMHMMHMHMH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMMMHMMMHHMMMHMMMHMHMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMMMMHHMHMMHMHMMMHHHMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMMMHMMMMHHMMMMMMMMHHHMHMMMHM!
}
],
!hitsB!: !23!,
!shotsB!: !86!,
!nameB!: !Sophie Högl ♀!,
!numberB!: !12!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !14!,
!nameA!: !Melanie N. ♀!,
!hitsA!: !36!,
!shotsA!: !112!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMHMMHHMHMHHMHMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMHMMHMMHHHMMHMHMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHMHHMHMHMMMMMHMMMHMMHH!,
!shotStringB!: !HMMMHHHMHMHHHMMMMMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMHHMMHHMMMHMMMMMHMM!,
!shotStringB!: !HHMMMHMHMHMMMHMMHHMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !HMMHMMMMHMHMHMMMMHHHMHHHMMMMHMMMMM!,
!shotStringB!: !MHHMHMHHMHHMMMMMMMMMMHMMHHMMHMMMMHH!
}
],
!hitsB!: !41!,
!shotsB!: !114!,
!nameB!: !Angelina Petzold ♀!,
!numberB!: !16!,
!date!: !!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !4!,
!nameA1!: !Arne S.!,
!nameA2!: !Kai H.!,
!hitsA1!: !34!,
!shotsA1!: !74!,
!hitsA2!: !20!,
!shotsA2!: !66!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mhHHmHmMmMmMmHmMMmmMmMmHmHhMmMM!,
!shotStringB!: !hHMhMmMhMmHmMhHhmMmMmMmMMmmHmMh!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !15!,
!shotStringA!: !mHhHHmMhHMHmhMMmhMmMHhMmHMmHmMhMmMMmmHMh!,
!shotStringB!: !hmMhMmMhMHhmHmHmHmMhHmHMmhMHmMmMmMhMmMhM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !hhHHmMhMmHmHhMhMmHhMm!,
!shotStringB!: !mHhMhMhHHhHMmMmMMhHhHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !mHmMhHHmHmHHmhHMmH!,
!shotStringB!: !hmHhHhmMmMmMmMmHm!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hhHHhHHmHmHmMMmmMMmmMmMMmMmmMM!,
!shotStringB!: !hHHHmmHmHhMmMmHmMmMmMmMHmmMh!
}
],
!hitsB1!: !27!,
!shotsB1!: !68!,
!hitsB2!: !27!,
!shotsB2!: !70!,
!nameB1!: !Flo Falcke!,
!nameB2!: !Rico Börner!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Swen D.!,
!nameA2!: !Tim L.!,
!hitsA1!: !18!,
!shotsA1!: !51!,
!hitsA2!: !16!,
!shotsA2!: !47!,
!games!: [
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !MMhhHMhHHmMMhmMmMmMHhmmMHHhMMmmHHmMmmHMh!,
!shotStringB!: !HmHmHhmMmHmMhMmMhHmMhHHmMmmHHMmHmmMm!
},
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mMHmmHMmmMMmmMHmhMM!,
!shotStringB!: !MhHMhMMmHhHHmHmMmMhH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mhMhMmMMmmMMhhHHmMMmm!,
!shotStringB!: !MmhMHhHHhHMhmMHmMmMmH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMmMMhhHhmMHmmHmHM!,
!shotStringB!: !HhHHmHmHMmHhMmHMmmH!
}
],
!hitsB1!: !30!,
!shotsB1!: !53!,
!hitsB2!: !14!,
!shotsB2!: !43!,
!nameB1!: !Jonathan Blanke!,
!nameB2!: !Michael Kohnen!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Patrick S.!,
!nameA2!: !Melanie N. ♀!,
!hitsA1!: !12!,
!shotsA1!: !28!,
!hitsA2!: !3!,
!shotsA2!: !26!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMmmHmMMmmMHhMmMMmmMHmmMMmHm!,
!shotStringB!: !MhHmMhMmHhMHmmHhMmHmMMmMmH!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMMmmMMmmHmHm!,
!shotStringB!: !HHhHHhhhMMmHmH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmmHmMHhHmHM!,
!shotStringB!: !mHhMhHHhHHhMh!
}
],
!hitsB1!: !17!,
!shotsB1!: !29!,
!hitsB2!: !13!,
!shotsB2!: !24!,
!nameB1!: !Pascal Beck!,
!nameB2!: !Angelina Petzold ♀!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !6!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Tim B.!,
!nameA2!: !Jessica L. ♀!,
!hitsA1!: !15!,
!shotsA1!: !76!,
!hitsA2!: !22!,
!shotsA2!: !83!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mhHMmHMmhHmmHmMhMhMmMMmMmmMmMmMmMmMMhh!,
!shotStringB!: !mMhHMmMmMhMmMmMMmMmHmMmmMmHMhmMmMMmMhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mMhMmHMmmMmHmMmMmMMhmHmMhMmMmMhMmMhHmmH!,
!shotStringB!: !mMmmMHhmmMMmmMmMmMhMmMMmmMmMMmHmMmMmHhMHm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mhMMmmHmMMmMhmMmMhHmmMmHMmmMMmhMMmmMmMmMm!,
!shotStringB!: !mMMmMmhHHmMmMmMhHMmMMmmMmHmMHhMHmMmMmMmmMMh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MmmHMmmMmMmMmMhHMhHhmMMhmMmMhMmMmMmMMhMmh!,
!shotStringB!: !MMhhMHmMmMmMmMmMmmMMmmMmHHmHhHMmMmHmMmMmM!
}
],
!hitsB1!: !19!,
!shotsB1!: !85!,
!hitsB2!: !14!,
!shotsB2!: !78!,
!nameB1!: !Felix Beck!,
!nameB2!: !Sophie Högl ♀!,
!numberB1!: !6!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !!
}
]
}

Saison IV: PSG Mayence II – 1. BPC Stuttgart II

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 8,
!teamA!: !PSG Mayence II!,
!teamB!: !1. BPC Stuttgart II!,
!lineupA!: !1,Daniel K.;2,Niclas G.;6,Eike W.;13,Till I.;4,Lukas H.;8,Simon R.;15,Louisa M. ♀;16,Sina R. ♀!,
!lineupB!: !1,Jonas Fischer;4,Jonas F.;2,Savas Kotzampougiouk;7,Martin Owczarek;5,Steven Bahumi;6,Gianluca T.;16,Stefanie M. ♀;17,Carina S. ♀!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !1!,
!nameA!: !Daniel K.!,
!hitsA!: !45!,
!shotsA!: !73!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHHHMMHHHMHMMMMHHMMH!,
!shotStringB!: !HMMMMMHHHMHHMMHHMHM!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !MMHHMHMHHHHHHMMHHMHHMHHH!,
!shotStringB!: !HMHMMHHHHMMHHHMHHHMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHHMMMMHHMHHHMM!,
!shotStringB!: !HMHMHHHMMHHHHMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHMHHHHHHMHH!,
!shotStringB!: !HHHHHMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !38!,
!shotsB!: !70!,
!nameB!: !Jonas Fischer!,
!numberB!: !1!,
!date!: !09.05.2022 21.00!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Niclas G.!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !71!,
!games!: [
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHHMMMMMHMHHMHMM!,
!shotStringB!: !HMHHMHHHMMHHMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MMHMMMHHHHMHHMHMMHMH!,
!shotStringB!: !MMHHMMMMHMHMMMMMMHHHHM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMHHMHHHHHMMHMMMM!,
!shotStringB!: !MHMMHHHHMMHHMMHHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHMHMMHMHMMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHHHMHMHMHH!
}
],
!hitsB!: !38!,
!shotsB!: !71!,
!nameB!: !Savas Kotzampougiouk!,
!numberB!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Lukas H.!,
!hitsA!: !26!,
!shotsA!: !76!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMHMMHMHHMMMHMMMMMMHMMMHHM!,
!shotStringB!: !MMMHHMMMMHMMMHHHMHMHMMHMMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHMMHMMMHHMMMMMHHMMMHHM!,
!shotStringB!: !HMMMMMHMHHMMHMHHMHHMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMHHMMMHMHMMMHMHMHMMM!,
!shotStringB!: !HHMMHMMHHMHHMMHMMMMMMHMMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !72!,
!nameB!: !Jonas F.!,
!numberB!: !4!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !6!,
!nameA!: !Eike W.!,
!hitsA!: !44!,
!shotsA!: !116!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMMMHHMMMMMMHMHMMHHHHMH!,
!shotStringB!: !MHMMHMMMHMMHMHMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHHHMHMMHHMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHMMHHMHMMHHHMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !HMMHHMHHHHHMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMHHHHMMHM!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMMMHMMMHHHMHMMMHMHHMHMHMMMMMHMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMMHHMMMMMHMMHHHMMMHHMHMMHMMMMH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMHMHMMHHMMMMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMHHHHHMMHHMMMMMHMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !45!,
!shotsB!: !117!,
!nameB!: !Steven Bahumi!,
!numberB!: !5!,
!date!: !06.05.2022 17.00!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !8!,
!nameA!: !Simon R.!,
!hitsA!: !22!,
!shotsA!: !67!,
!games!: [
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMMHMMMMMMMHHHM!,
!shotStringB!: !HHHMHMHMMMMMHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMHMHMMMMHHMMHMMMMMMMMHMHM!,
!shotStringB!: !HHMMHMMHMMMMMHHMMMMMMHHMMHH!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHMMMMMMMMMHMHMHHMM!,
!shotStringB!: !HHHHHMHMHMMMMMMMHMHMH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !66!,
!nameB!: !Gianluca T.!,
!numberB!: !6!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !13!,
!nameA!: !Till I.!,
!hitsA!: !16!,
!shotsA!: !56!,
!games!: [
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMMMMMMHMMMHHMMMM!,
!shotStringB!: !HHMHMMHMHMHHMHMMHH!
},
{
!scoreA!: !5!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMMHMMMHMMMHMMHMHMM!,
!shotStringB!: !MMMHMMHHHHHMHMMHMHMH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHHHMMMHMHMMHMMHM!,
!shotStringB!: !HMMHHMHMHMMMHHMMHHH!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !57!,
!nameB!: !Martin Owczarek!,
!numberB!: !7!,
!date!: !06.05.2022 17.00!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !15!,
!nameA!: !Louisa M. ♀!,
!hitsA!: !38!,
!shotsA!: !109!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMMHMMMMMMHMMHMMHHMHMMMM!,
!shotStringB!: !HMHMHHMMMMMMMMMMMMHHMMHMHHMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMHMMHHHHMHMMMMHMHMH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMHHMHMHMHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HMMMHHHHMMHMHMMMMMHMMHMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMMMMMMHHHMMMMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMHMMMHMMMMHHMMMHMMHMMMMMHMHMHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !HMHMMMMMHMMMMHMMMMHHMMMMMHMMMMMMHMHMMM!
}
],
!hitsB!: !30!,
!shotsB!: !112!,
!nameB!: !Stefanie M. ♀!,
!numberB!: !16!,
!date!: !09.05.2022 18.30!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !16!,
!nameA!: !Sina R. ♀!,
!hitsA!: !46!,
!shotsA!: !156!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHHMHHMMMHMMMMMHHMMMMMMHMMMMMMM!,
!shotStringB!: !HHMHHMHMMMHMHMMMMMMMHMMMMMMMHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMHMHMMMMMMMMHMMHMMHHMHMMMMMHMHH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMHMMHMHMMMMHMMMMHMHMMMMHHMMM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMHHMMHHMMMHMMMHMMMMMHMMMMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMMMMHHMHMMHMMMMMHHHMHMMHMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHMHHMMMMMMMMMMHMHHHMHH!,
!shotStringB!: !MMMMMMMMHHMMMMMMHMHHHM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMHMMMMMHMHMHMMMMHMMMMMHMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !HMMHMHMMHMMMMMMMMMHMMHMMMMHMMMMHMHH!
}
],
!hitsB!: !45!,
!shotsB!: !153!,
!nameB!: !Carina S. ♀!,
!numberB!: !17!,
!date!: !09.05.2022 18.00!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !2!,
!nameA1!: !Daniel K.!,
!nameA2!: !Niclas G.!,
!hitsA1!: !26!,
!shotsA1!: !40!,
!hitsA2!: !22!,
!shotsA2!: !40!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !mmMhHMhHhmHhMmMmHHh!,
!shotStringB!: !mMhMmMHmhHHmHhHMMmhM!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHhHHmHmMmMmHhMhMHm!,
!shotStringB!: !HhHHMhHhmmMHmmMMhH!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmHmMhMMhhHm!,
!shotStringB!: !mHHhhhHHhHMmH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !MhmHhMhHhhHmhH!,
!shotStringB!: !HmMMmHhmHhmmHhM!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !12!,
!shotStringA!: !hhHHhHHmMmHHhhHH!,
!shotStringB!: !hHHmHMmhHHhMHhHhM!
}
],
!hitsB1!: !28!,
!shotsB1!: !45!,
!hitsB2!: !20!,
!shotsB2!: !38!,
!nameB1!: !Jonas Fischer!,
!nameB2!: !Jonas F.!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !3!,
!date!: !09.05.2022 21.30!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !3!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Lukas H.!,
!nameA2!: !Simon R.!,
!hitsA1!: !13!,
!shotsA1!: !41!,
!hitsA2!: !11!,
!shotsA2!: !37!,
!games!: [
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MhMhMmHHhMmHmMmMMmMhHmmMHHmMmMmMMhMhM!,
!shotStringB!: !HmmMhMMhHmHhmhMMmMhmMMhMhMmHmMmmMhMH!
},
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHMmMmMHmMmHmmMMmMmM!,
!shotStringB!: !mMhMhHhMHmhMMhmMMhHh!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mhHhmHhMmMmHMmHmMhmMm!,
!shotStringB!: !MmMhMhMhmHMhHhhMhMmmH!
}
],
!hitsB1!: !11!,
!shotsB1!: !38!,
!hitsB2!: !22!,
!shotsB2!: !39!,
!nameB1!: !Savas Kotzampougiouk!,
!nameB2!: !Martin Owczarek!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !04.05.2022 21.00!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !6!,
!nameA1!: !Eike W.!,
!nameA2!: !Till I.!,
!hitsA1!: !18!,
!shotsA1!: !41!,
!hitsA2!: !18!,
!shotsA2!: !42!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mHmMmhMmHmMMmmHHhmHhMMhMm!,
!shotStringB!: !mHhMmMHhmhHhhMMmmMMhMmMh!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HhmMhMmmHhHHM!,
!shotStringB!: !mhMhHhhHhhMHh!
},
{
!scoreA!: !13!,
!scoreB!: !11!,
!shotStringA!: !MmHMmHmMhMmhHMmMHhmMmhMhHHhh!,
!shotStringB!: !hMhHhhMmHMmMhhMMmMmmHHmMhM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MhMmHmMhHhmMmhHmM!,
!shotStringB!: !hhHmMmHmhMHhmhMHh!
}
],
!hitsB1!: !14!,
!shotsB1!: !36!,
!hitsB2!: !27!,
!shotsB2!: !44!,
!nameB1!: !Steven Bahumi!,
!nameB2!: !Gianluca T.!,
!numberB1!: !4!,
!numberB2!: !5!,
!date!: !12.05.2022 20.30!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !7!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Louisa M. ♀!,
!nameA2!: !Sina R. ♀!,
!hitsA1!: !12!,
!shotsA1!: !41!,
!hitsA2!: !18!,
!shotsA2!: !42!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !7!,
!shotStringA!: !mMhMmmMMhMmhMMmmHHhhHmmMMhMmh!,
!shotStringB!: !mMmMhMmMmHhMmMmMhMhMhMmMhMMmm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HmMmMhMhMhMhMmhMMmmMMmMmhHMhMmMH!,
!shotStringB!: !mmMmHmMmHmMmMhHhhMhMmMhMmMmMmMmMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MHhmMhHhHMmHhmMmHmMmmH!,
!shotStringB!: !mMmMhMmMhHMmMmMmMhHmm!
}
],
!hitsB1!: !6!,
!shotsB1!: !40!,
!hitsB2!: !14!,
!shotsB2!: !43!,
!nameB1!: !Stefanie M. ♀!,
!nameB2!: !Carina S. ♀!,
!numberB1!: !7!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !09.05.2022 17.30!
}
]
}

Saison IV: Reisegruppe Neckarsulm – Westwood Redcups

JSON-Scorecard2
{
!season!: 4,
!league!: !4A!,
!matchday!: 8,
!teamA!: !Reisegruppe Neckarsulm!,
!teamB!: !Westwood Redcups!,
!lineupA!: !2,Marvin K.;4,Tobias C.;3,Stefan T.;7,Kasia S. ♀;5,Moses R.;11,Mat F.;9,Janine W. ♀;12,Tobias W.!,
!lineupB!: !1,Yannick Gläßer;5,Friederike Roßbach ♀;2,Konstantinos Papa;14,Jennifer Warkentin ♀;4,Cedrik Schuy;13,Gitika Kässmann ♀;11,Felix Dimmerling;12,Michael Massold!,
!singleMatches!: [
{
!match!: !E1!,
!numberA!: !2!,
!nameA!: !Marvin K.!,
!hitsA!: !45!,
!shotsA!: !130!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMHMHMHMMHHMHMMHHMHMMMH!,
!shotStringB!: !HMMHMMMHMMHMHHMHMHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMMMHMHMMMMMMHMMMMMMHMMHHMMMM!,
!shotStringB!: !MMMMMMMHMMMMMHMHMMMHMHHMMHHMMMHH!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMMHHHMMMMMHMHHMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !MMHMMHMMHMMMHHHHMHMMMHMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHHHMMMHMMMMMHHMHMHMMMMMMH!,
!shotStringB!: !HMHMMHMMMHMMHHMMMMHMMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHMMHMMHHHMHMMMMHMMMHMHH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMMMMMMMMMHHMHHMHMM!
}
],
!hitsB!: !43!,
!shotsB!: !129!,
!nameB!: !Yannick Gläßer!,
!numberB!: !1!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E2!,
!numberA!: !3!,
!nameA!: !Stefan T.!,
!hitsA!: !28!,
!shotsA!: !62!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MHMMHHMHMHHMMHHHMMMHMMMMM!,
!shotStringB!: !MMMHMHHHMMHMMHMMHHHHHMHMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMHMMMHHHMHHHM!,
!shotStringB!: !HHMMHHHHMMHHHMH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMHMMMMMMHHHMMMHHHHM!,
!shotStringB!: !HMMMMMHHMHHHHMHHMH!
}
],
!hitsB!: !33!,
!shotsB!: !58!,
!nameB!: !Konstantinos Papa!,
!numberB!: !2!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E3!,
!numberA!: !4!,
!nameA!: !Tobias C.!,
!hitsA!: !30!,
!shotsA!: !50!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HHMHHMMHHHMHMMMHH!,
!shotStringB!: !HMHMHHHMMMHMHMHM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !MHMHMHHHHHHMMHH!,
!shotStringB!: !MMMMMMHMMMHHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !MMMMHHHMHHMMHHHMHH!,
!shotStringB!: !HHMMHMMMMMMHMMHM!
}
],
!hitsB!: !16!,
!shotsB!: !46!,
!nameB!: !Cedrik Schuy!,
!numberB!: !4!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E4!,
!numberA!: !5!,
!nameA!: !Moses R.!,
!hitsA!: !45!,
!shotsA!: !108!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHMMMMMHMMMHHMMMMMHMHHMMMHMMMM!,
!shotStringB!: !HHMMMMMHHMMHMHHHMMHMMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !12!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHHHHHMMMMHHMMHHHHHM!,
!shotStringB!: !HHHMHMHHMMHMHMMHHHHH!
},
{
!scoreA!: !16!,
!scoreB!: !14!,
!shotStringA!: !MHHMHMMHHHMHMHHMMMMMMMHMMHHHMHMMHH!,
!shotStringB!: !MHMMHHMHMHMMMMMHMHHMMHHHHMHMHMMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMHMMHMMHMHMMMMMHHMHMM!,
!shotStringB!: !HMMMHMMMMHMHHHMHHHMMMMMMH!
}
],
!hitsB!: !47!,
!shotsB!: !107!,
!nameB!: !Friederike Roßbach ♀!,
!numberB!: !5!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E5!,
!numberA!: !7!,
!nameA!: !Kasia S. ♀!,
!hitsA!: !29!,
!shotsA!: !84!,
!games!: [
{
!scoreA!: !2!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHMMMMMMHMMMMM!,
!shotStringB!: !MHHMMMHHMHHHHHMH!
},
{
!scoreA!: !11!,
!scoreB!: !13!,
!shotStringA!: !MMHMMHMHMMMHHMMHMHHMMHMHMMHMM!,
!shotStringB!: !HHMMMMMMMMMHMHHHMMHHMMHMHMHMMHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MHMHMHHMHMHMHMHMHMH!,
!shotStringB!: !MHMHHMHMMHHHHMMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !6!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HHHMMMMMMMMMMHHMMMMMHM!,
!shotStringB!: !HMMHMHMHMHMMMHMHMHHH!
}
],
!hitsB!: !42!,
!shotsB!: !87!,
!nameB!: !Felix Dimmerling!,
!numberB!: !11!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E6!,
!numberA!: !9!,
!nameA!: !Janine W. ♀!,
!hitsA!: !37!,
!shotsA!: !119!,
!games!: [
{
!scoreA!: !4!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMHMMMMMMMMMMHMMM!,
!shotStringB!: !HMMMMHMHHMMMHMHMHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !MHMMHHMHMHMHHHMMMMMMMHMMMMMMMMH!,
!shotStringB!: !MHMMHMMMHMMMMMMMMMHMMMHHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MMHHMMMMHM!,
!shotStringB!: !HHHMHMHHHHHH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !MMMMMHMMMMHMHMMHHMHMMMHHMHMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMMMMMHHHHMMHMMHMHMMMMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HHHMMHMHMMMMMMMHHHMMMMMMMMMMHH!,
!shotStringB!: !MHMMMMMMHMMMMMHMHHMHHHMMMMHMMMM!
}
],
!hitsB!: !44!,
!shotsB!: !122!,
!nameB!: !Michael Massold!,
!numberB!: !12!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E7!,
!numberA!: !11!,
!nameA!: !Mat F.!,
!hitsA!: !33!,
!shotsA!: !97!,
!games!: [
{
!scoreA!: !3!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HMMHMMMHMMMMMM!,
!shotStringB!: !MHMHHHHHHMMMHHMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !MHMMMMMMHMHMMHHMHHHMMMMMHMMH!,
!shotStringB!: !MHHMMMMHMHMMHMMHMMMMMMHMMHMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HHHMHMMHMMMMHHMMHMMMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMMHMMHHMHMMMMMMMMHHMMMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMHHMMMHHHMMHMHMMMMMMMHMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHMMMMHMMHMHMHMMHHMMMHMMMM!
}
],
!hitsB!: !32!,
!shotsB!: !99!,
!nameB!: !Gitika Kässmann ♀!,
!numberB!: !13!,
!date!: !!
},
{
!match!: !E8!,
!numberA!: !12!,
!nameA!: !Tobias W.!,
!hitsA!: !38!,
!shotsA!: !97!,
!games!: [
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !MHHMMMMHMHHMMHMMMMMMMMMMMMMHMMMMHMM!,
!shotStringB!: !MHHMHHMHHMMMMMHMMHMHMMMMMMMMMMMMMMMH!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !HMHHMHHMHMMHMHHMMH!,
!shotStringB!: !MMHHHHMMHMMMMMHMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !5!,
!shotStringA!: !HHHMMMMHHMMMMMHHHHH!,
!shotStringB!: !HMMMMMHMMHHMHMMMM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !HMMHHHMMHMHMMMMHMHHMMMMMH!,
!shotStringB!: !MMHHMHMMHHHMHMMMMHMMMMMMM!
}
],
!hitsB!: !29!,
!shotsB!: !95!,
!nameB!: !Jennifer Warkentin ♀!,
!numberB!: !14!,
!date!: !!
}
],

!doubleMatches!: [
{
!match!: !D1!,
!numberA1!: !1!,
!numberA2!: !3!,
!nameA1!: !Marvin K.!,
!nameA2!: !Tobias C.!,
!hitsA1!: !20!,
!shotsA1!: !49!,
!hitsA2!: !19!,
!shotsA2!: !50!,
!games!: [
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmMhMmMmMMhMhHhmMmHmmHMhmM!,
!shotStringB!: !HhMMmMmmHmMmMhMhHMhMmHmMHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hMHmhMmHhMhMmMHhmHh!,
!shotStringB!: !hMhHmMhHmMhMmMmhMhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hhMmHMmHhhmHmMmHMmMhmMMmH!,
!shotStringB!: !MmMmHmmHHmMhMmMmMhHmMhhMm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !hMhHHmHmMmMMmHmmMHmhMHmMmMmmH!,
!shotStringB!: !HHmMhHmMmHmmMmHMmmHmMmHMmmHMm!
}
],
!hitsB1!: !19!,
!shotsB1!: !50!,
!hitsB2!: !16!,
!shotsB2!: !49!,
!nameB1!: !Yannick Gläßer!,
!nameB2!: !Friederike Roßbach ♀!,
!numberB1!: !1!,
!numberB2!: !4!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D2!,
!numberA1!: !2!,
!numberA2!: !5!,
!nameA1!: !Stefan T.!,
!nameA2!: !Kasia S. ♀!,
!hitsA1!: !25!,
!shotsA1!: !48!,
!hitsA2!: !11!,
!shotsA2!: !42!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !HmHmHhHHmHhHMmMH!,
!shotStringB!: !mHmMmMmMmMmMhHMM!
},
{
!scoreA!: !8!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hMmHmMmHmMmMMhmMmHmMMmmMhMhHm!,
!shotStringB!: !HmMmMmMmHhMHmmHmMmMmMmHHmhHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !HmHhMMmmHhHHhMMmHm!,
!shotStringB!: !mHmMmMhHHhHHhMmHH!
},
{
!scoreA!: !9!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !hHHMmHmhMmHHmMmHmMmmMmMMmHm!,
!shotStringB!: !HmMmHhMMmHmmMhHMmHmHHmMmH!
}
],
!hitsB1!: !25!,
!shotsB1!: !48!,
!hitsB2!: !8!,
!shotsB2!: !38!,
!nameB1!: !Konstantinos Papa!,
!nameB2!: !Jennifer Warkentin ♀!,
!numberB1!: !2!,
!numberB2!: !8!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D3!,
!numberA1!: !4!,
!numberA2!: !7!,
!nameA1!: !Moses R.!,
!nameA2!: !Mat F.!,
!hitsA1!: !21!,
!shotsA1!: !45!,
!hitsA2!: !16!,
!shotsA2!: !40!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !3!,
!shotStringA!: !hhHHhMhMHmhMhMmMH!,
!shotStringB!: !mMmHmMmMmMmMMmmMHhM!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !4!,
!shotStringA!: !hMmMhMHmhHHmMmHhMmMhMH!,
!shotStringB!: !MhMmMHmMmMmMmmMmMhMhMm!
},
{
!scoreA!: !7!,
!scoreB!: !10!,
!shotStringA!: !mmHmHmMhHMmHmMmMhHMmMm!,
!shotStringB!: !HmHmHmHmMmMhMhHhMMmHh!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !mHhHHmMmHmHmMmMmMhMhMmHH!,
!shotStringB!: !HHhHMhHmMmMmMhMmMmMhMmHmM!
}
],
!hitsB1!: !14!,
!shotsB1!: !46!,
!hitsB2!: !12!,
!shotsB2!: !41!,
!nameB1!: !Cedrik Schuy!,
!nameB2!: !Gitika Kässmann ♀!,
!numberB1!: !3!,
!numberB2!: !7!,
!date!: !!
},
{
!match!: !D4!,
!numberA1!: !6!,
!numberA2!: !8!,
!nameA1!: !Janine W. ♀!,
!nameA2!: !Tobias W.!,
!hitsA1!: !14!,
!shotsA1!: !33!,
!hitsA2!: !16!,
!shotsA2!: !36!,
!games!: [
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !8!,
!shotStringA!: !hMmMhHmMhHmMmHmHmMhMmMhMmMh!,
!shotStringB!: !hMHmHmHmMmmMmMmHmHmHmMmMmMHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !9!,
!shotStringA!: !HhhMhHmMmMhMmHhmMmMmMhH!,
!shotStringB!: !mMmMmMmhHMhMmMmHhHMhHMmMHm!
},
{
!scoreA!: !10!,
!scoreB!: !6!,
!shotStringA!: !hHmMhHmHhmHmHmMhMmH!,
!shotStringB!: !mMmHmHmMMmmHmHhHMmMm!
}
],
!hitsB1!: !17!,
!shotsB1!: !38!,
!hitsB2!: !6!,
!shotsB2!: !36!,
!nameB1!: !Felix Dimmerling!,
!nameB2!: !Michael Massold!,
!numberB1!: !5!,
!numberB2!: !6!,
!date!: !!
}
]
}